Auditcommissie

De gemeenteraad heeft diverse instrumenten tot zijn beschikking ter ondersteuning van zijn werkzaamheden. Zo heeft de raad een Auditcommissie ingesteld, waarin 5 raads- en/of burgerleden zitting hebben. Eén van deze leden treedt op als technisch voorzitter.

Doel van deze commissie is de gemeenteraad te adviseren over de kwaliteitsbewaking van de financiele en controlerende functie van de gemeenteraad, die van belang zijn voor een adequate beheersing van de gemeentelijke bedrijfsvoering op het gebied van rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid.

In de praktijk komt dit neer dat de gemeenteraad bij de voorbereiding en behandeling van de jaarrekening, kadernota, begroting en de bestuursrapportages steeds kan beschikken over adviezen van deze commissie. De conceptadviezen worden opgesteld door de loco-griffier/raadsadviseur als secretaris van deze commissie. De wethouder Financiën en de concern-controller zijn adviseurs van de commissie.

Samenstelling Auditcommissie
Geert Aerts (raadslid en tevens voorzitter)
René de Bruijn (raadslid)
André Gulden (raadslid)
Teun van Dam (burgerlid)
Wil Botman (burgerlid)