Raadsgriffie

De griffie ondersteunt de gemeenteraad, raad- en burgerleden, voorzitter van de raad, het presidium en de auditcommissie bij al hun raadswerk. De griffie is een kleine ambtelijke afdeling (3 medewerkers) van en voor de gemeenteraad. Zij geven gevraagd en ongevraagd advies. De griffier is de secretaris van de gemeenteraad. Samen met de loco-griffier treedt hij ook op als secretaris in De Ronde. De loco-griffier is tevens secretaris van de Auditcommissie. De administrateur verzorgt alle secretariele- en administratieve werkzaamheden, waaronder de agenda`s met bijbehorende stukken en zij houdt het raadsinformatiesysteem (RIS) bij.

Jaarlijks stelt de griffie een jaarplan op, waarin staat wat de gemeenteraad van de griffie kan en mag verwachten. In bijlage 3 van dat jaarplan wordt specifiek aangegeven welke activiteiten in het lopende jaar staan gepland.

Wilt u meer weten over de raad en zijn werkzaamheden, of hoe u het beste een kwestie onder de aandacht van de raad kunt brengen. Neemt u dan contact op met de griffie. Op werkdagen is de griffie bereikbaar via de volgende medewerkers en rechtstreekse telefoonnummers:

GriffierJan Jaap Rochat076-5995613 of 0613627705
Loco-griffier / raadsadviseurBas de Groot076-5995635 of 0618970107
2e loco-griffier /
administrateur
Laura van den Bogaert076-5995744

U kunt ook langskomen op (wel vooraf een afspraak maken):
Gemeentehuis,
Markt 1

Uw correspondentie kunt u richten aan:
Griffie
gemeente Zundert
Postbus 10.001,
4880 GA Zundert
griffie@zundert.nl

Algemeen telefoonnummer 076 5995559.