Home

Nieuws

Gemeenteraad

Rekenkamer gemeente Zundert

Burgers aan het woord

Bestuurlijke informatie

Contact

 

Algemene informatie Rekenkamercommissie gemeente Zundert

Samenstelling
De rekenkamercommissie bestaat uit een onafhankelijke voorzitter, 4 raadsleden en een ambtelijk secretaris:
*Julien van Ostaaijen (voorzitter)
*André Gulden
*Jan Aarts
*Geert Aerts
*Ad van Exsel
*Marco Schuurmans (secretaris)

Missie/Visie

De Rekenkamercommissie Zundert is een constructief-kritische rekenkamercommissie. Zij richt zich op het verbeteren van het beleid en het bestuur van de gemeente Zundert. De rekenkamercommissie doet onderzoek naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het beleid en bestuur en kiest voor onderwerpen die de potentie hebben het lerend vermogen van de gemeenteraad, college en/of ambtenaren te versterken. Het doel van rekenkamercommissie is om vanuit een onafhankelijke positie de gemeenteraad te ondersteunen in zijn kaderstellende (beleidsvormende) en controlerende rol.

Manier van werken

De rekenkamercommissie stelt zelf vast wat zij onderzoekt en hoe het onderzoek wordt uitgevoerd. Zij brengt advies uit aan de gemeenteraad zonder een partijpolitiek oordeel.
Ook inwoners van de gemeente Zundert kunnen suggesties doen. Wel dient het onderwerpen te betreffen die voor de hele gemeente of een groot deel daarvan van belang zijn.

Privacyverklaring
Om de activiteiten goed uit te kunnen voeren, is het soms nodig om uw persoonsgegevens te verwerken. De Rekenkamercommissie gemeente Zundert verwerkt uw persoonsgegevens op een zorgvuldige en veilige manier, deze is volledig in overeenstemming met de AVG en de Uitvoeringswet AVG. 
Klik hier voor de volledige Privacyverklaring van de Rekenkamercommissie gemeente Zundert.

Voor meer informatie over de rekenkamercommissie neemt u contact op met de ambtelijk secretaris: Marco Schuurmans, (076) 599 56 23 of m.schuurmans@zundert.nl.

Persbericht: Meer aandacht voor alcohol- en drugsgebruik onder jongeren noodzakelijk

De aanpak van alcoholgebruik onder Zundertse jongeren is lange tijd voor gemeente en samenleving geen prioriteit geweest. Dat concludeert de Rekenkamercommissie Zundert na haar onderzoek naar alcohol- en drugsgebruik en -beleid onder jongeren. Als de gemeente streeft naar een matigingsbeleid van deze middelen onder jongeren, dan is onder meer een versterking van de achterliggende gemeentelijke organisatie gewenst.

De Rekenkamercommissie Zundert doet haar bevindingen in het rapport ‘Doorzakken of doorpakken?’. Uit het onderzoek blijkt onder meer dat de doelen die de gemeente de afgelopen jaren heeft gesteld niet meetbaar waren. Daarnaast is er geen verslaglegging gevonden waarin de resultaten worden vermeld. Er zijn bovendien geen actuele en relevante kwantitatieve gegevens die zicht geven op de omvang van het gebruik in de gemeente Zundert beschikbaar. Daarom zijn door de rekenkamercommissie naast de documentenonderzoeken ook professionals, ouders en jongeren bevraagd over het alcohol- en drugsgebruik onder jongeren.
In zowel gebruik als houding bestaan ten opzichte van beide genotsmiddelen grote verschillen. Alcoholgebruik onder jongeren wordt door veel ouders getolereerd en in veel gevallen ook gefaciliteerd waarbij ouders de schadelijke effecten van alcohol bij (hun) kinderen onderschatten en zelfs nuanceren. De houding ten opzichte van drugsgebruik staat daar diametraal tegenover; men wijst dit gebruik af, is redelijk onbekend met het gebruik en de effecten en heeft grotere zorg over de impact die het zou kunnen hebben op hun kinderen. Als mogelijke verbeteringen geeft de rekenkamercommissie, naast een versterking van de gemeentelijke organisatie, aan meer in te zetten op samenhang in preventie en voorlichting, zeker ook waar het de schadelijke gevolgen van alcohol betreft, een versterking van toezicht en het vergroten van de mogelijkheden van monitoring en evaluatie.
In een eerste reactie geeft het college van burgemeester en wethouders aan dat het rapport het beeld wat zij zelf heeft met betrekking tot het onderwerp bevestigt. Verder geeft het college aan dat aandacht voor het alcohol- en drugsgebruik onder Zundertse jongeren een speerpunt is in het nieuwe jeugdbeleid.

Speciale aandacht

Vergaderdata 2020
Agenda De Ronde d.d. 10-09-2019 om 20.00 uur
Agenda De Ronde d.d. 11-09-2019 om 20.00 uur
Geluidsopnamen vergaderingen
2009 InternetXP webdiensten