Home

Nieuws

Gemeenteraad

Rekenkamer gemeente Zundert

Burgers aan het woord

Bestuurlijke informatie

Contact

 

Het gemeentebestuur

Het bestuur van de gemeente bestaat uit drie bestuursorganen:

  • Gemeenteraad
  • College van Burgemeester en Wethouders (B&W)
  • Burgemeester

Zij zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het besturen van de gemeente, waarbij in de gemeentewet een duidelijk onderscheid is gemaakt in de taken.
De gemeenteraad neemt als hoogste bestuursorgaan de belangrijkste besluiten, zoals het vaststellen van de begroting, jaarrekening, bestemmingsplannen of verordeningen.
Maar ook de benoeming en ontslag van wethouders en de griffier behoren tot de bevoegdheden van de gemeenteraad.
Ook het college heeft bepaalde besluitvormende bevoegdheden, zoals het vaststellen van subsidies, verkeersbesluiten en benoeming en ontslag van ambtenaren, niet zijnde de griffie. Anders gezegd: de gemeenteraad neemt besluiten op hoofdlijnen, die overigens wel door het college (en ambtelijke organisatie) worden voorbereid. Deze besluiten gaan over kaders of uitgangspunten op basis waarvan het college de verdere uitvoering regelt.
Vervolgens wordt die uitvoering weer gecontroleerd door de gemeenteraad. Indien nodig geeft de gemeenteraad het college de opdracht om eventueel eerder vastgesteld beleid aan te passen.
Populair gezegd: de raad zet de lijnen uit, college voert uit, de raad controleert en stelt eventueel beleid bij, dat weer door het college wordt uitgevoerd.
De burgemeester heeft bevoegdheden op het terrein van de openbare orde en veiligheid. 

Volgens de gemeentewet heeft de gemeenteraad 3 hoofdtaken.

Kaderstellen
Zoals hierboven is beschreven stelt de raad kaders of uitgangspunten vast. Die worden vastgelegd in bijvoorbeeld de Kadernota (de kaders voor de begroting). Bij grote projecten of beleidsvoorstellen wordt dikwijls gebruik gemaakt van een startnotitie, waarin het college de raad voorstelt een aantal uitgangspunten vast te stellen op basis waarvan het college het raadsvoorstel verder uitwerkt.
Maar de raad kan ook op eigen initiatief kaders voorstellen met het indienen van moties en amendementen. Als een motie door de meerderheid van de raad wordt ondersteund, is het een opdracht aan het college om die uit te voeren.
Een amendement is een wijzigingsvoorstel op een door het college voorgelegd raadsbesluit. Een door de raad aangenomen amendement zal in de regel altijd door het college moeten worden uitgevoerd.

Controleren

Het college legt verantwoording af aan de raad over het door hen uitgevoerde beleid in het voorbije jaar met de jaarrekening (juni), maar ook over het lopende jaar met de 1e en 2e bestuursrapportage (in juni en oktober).
Daarnaast heeft de gemeenteraad ook enkele andere instrumenten om het college te controleren.
Zo laat de raad zich adviseren door de eigen Auditcommissie en de accountant controleert in opdracht van de raad de jaarrekening en de gemeentelijke boekhouding. Maar ook de onafhankelijke Rekenkamercommissie, waarin 4 raadsleden zitting hebben, doet onderzoek naar het uitgevoerde beleid door het college.

Volksvertegenwoordigen
De kiesgerechtigde burgers kiezen eens per vier jaar hun volksvertegenwoordigers in de gemeenteraad.
Om deze taak goed in te vullen zoeken de fracties in de raad regelmatig contact met de inwoners. Dit doen zij door onder andere het afleggen van werkbezoeken en het organiseren van informatie- en partijbijeenkomsten.
Maar ook u als burger van Zundert kunt uw betrokkenheid tonen door zelf contact op te nemen met raadsleden via email of telefoon.
De contactgegevens staan op deze website of anders via de griffie. U kunt ook gebruik maken van het inspreekrecht bij de Rondevergaderingen. U kunt een burgerinitiatief indienen om onder bepaalde voorwaarden een onderwerp op de agenda van de gemeenteraad te krijgen.

Speciale aandacht

Vergaderdata 2020
Agenda De Ronde d.d. 10-09-2019 om 20.00 uur
Agenda De Ronde d.d. 11-09-2019 om 20.00 uur
Geluidsopnamen vergaderingen
2009 InternetXP webdiensten