Home

Nieuws

Gemeenteraad

Burgers aan het woord

Bestuurlijke informatie

Contact

 

Agenda Begrotingsraad 07-11-2017 om 16.00 uur


Agenda voor de openbare vergadering van de Raad der gemeente Zundert, te houden op dinsdag 7 november 2017 om 16.00 uur in de hal van het gemeentehuis.

1. Opening
2. Agenda gemeenteraad 07-11-2017
3. Programmabegroting 2018-2021
4. Rondvraag
5. Sluiting.


Agenda De Ronde Hal d.d. 21-11-2017 om 19.30 uur

 De Ronde
 Ronde Hal gemeentehuis
19.30 uur -
23.00 uur
1.  opening, vaststellen agenda en mededelingen
2.  insprekers
3.  vragen over de ingekomen stukken + vaststellen wijze van afdoening
4.  vragen over de raadsmededelingen
5.  mededelingen vanuit college en termijnagenda
6.  regionale samenwerking

Inhoudelijke behandeling in 2 termijnen
7. vragen en antwoorden over de onderwerpen
8. Realisatie nieuwe brandweerkazerne Zundert
9. Algemene Plaatselijke Verordening Gemeente Zundert 2017
10. Richtlijnen voor de gemeenschappelijke regelingen ten behoeve van de begroting 2019
11. Eerste wijziging gemeenschappelijke regeling Regio West-Brabant

Agenda De Ronde hal d.d. 22-11-2017 om 19.30 uur

 De Ronde
 Ronde 2 hal Gemeentehuis
19.30 uur -
23.15 uur 
1. opening, vaststellen agenda en mededelingen
2. inspraak
3. vragen over de ingekomen stukken
4. vragen over de raadsmededelingen
5. mededelingen vanuit het College
6. regionale samenwerking

inhoudelijke behandeling in 2 termijnen

7. vragen en antwoorden over de inhoudelijke onderwerpen
8. Gezamenlijke regionale visie en uitgangspunten voor WMO begeleid, beschermd wonen en maatschappelijke opvang vanaf 2020 *
9. Eerste en Tweede wijziging gemeenschappelijke regeling schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten
10. Streekomroep voor West-Brabant*
11. Grondstoffenbeleidsplan 2017-2025 “Zundert Vangt”
12. Controleprotocol 2017
13. Vaststellen leges- en belastingverordeningen 2018*


*Deze agendapunten worden z.s.m. gepubliceerd na behandeling het College.

De achterliggende documenten van deze vergadering(en) kunt u terugvinden via deze link

 

Speciale aandacht

Vergaderplanning 2018
Linda Jorissen-Oomen geinstalleerd als raadslid
Rachiem Koevoets verlaat de Zundertse politiek
Agenda De Ronde Hal d.d. 21-11-2017 om 19.30 uur
Agenda De Ronde hal d.d. 22-11-2017 om 19.30 uur
Geluidsopnamen vergaderingen
2009 InternetXP webdiensten