Home

Nieuws

Gemeenteraadsverkiezingen 2018

Gemeenteraad

Burgers aan het woord

Bestuurlijke informatie

Contact

 

Agenda Het Besluit d.d. 23-01-2018 om 19.30 uur

 

Het Besluit
Hal gemeentehuis
19.30 uur
-
20.30 uur 
1. opening, vaststellen agenda en mededelingen
2. vaststellen concept besluitenlijst raadsvergadering 12-12-2018 en adviezen De Ronde d.d. 19-12-2017 en 20-12-2017

Besluitvorming MET debat
3. Grondstoffenbeleidsplan 2017-2025 "Zundert Vangt"
4. Beschikbaar stellen krediet aanleg fietspad Aa of Weerijs
5. rondvraag
6. sluiting

Agenda De Ronde hal d.d. 20-02-2018 om 19.30 uur

 De Ronde
 Ronde hal Gemeentehuis
19.30 uur -
22.30 uur 
1. opening, vaststellen agenda en mededelingen
2. inspraak
3. vragen over de ingekomen stukken
4. vragen over de raadsmededelingen
5. mededelingen vanuit het College
6. regionale samenwerking

inhoudelijke behandeling in 2 termijnen

7.  vragen en antwoorden over de inhoudelijke onderwerpen
8.  suppletie gemeentefonds voor onderzoek naar Niet Gesprongen Explosieven project Weerijs Zuid
9.  vaststellen bestemmingsplan Onder de Mast te Zundert
10. groot onderhoud gemeentekantorenAgenda De Ronde hal d.d. 21-02-2018 om 19.30 uur

 De Ronde
 Ronde Hal gemeentehuis
19.30 uur -
22.30 uur
1.  opening, vaststellen agenda en mededelingen
2.  insprekers
3.  vragen over de ingekomen stukken + vaststellen wijze van afdoening
4.  vragen over de raadsmededelingen
5.  mededelingen vanuit college en termijnagenda
6.  regionale samenwerking

Inhoudelijke behandeling in 2 termijnen
7.  vragen en antwoorden over de onderwerpen
8.  beleidskader Zorg voor Jeugd 2018-2021 WEst Brabant West
9.  uitvoering Programma sport en beweging in de buurt / Brede impuls combinatiefuncties 2018
10. IKC Zundert / Klein Zundert; toelichting uitslag enquete draagvlak

De achterliggende documenten van deze vergadering(en) kunt u terugvinden via deze link

 

Speciale aandacht

Definitieve kandidatenlijsten
Vergaderplanning 2018
Verkiezingsprogramma per partij
Lijstvolgorde gemeenteraadsverkiezingen 2018
Agenda De Ronde hal d.d. 20-02-2018 om 19.30 uur
Agenda De Ronde hal d.d. 21-02-2018 om 19.30 uur
Geluidsopnamen vergaderingen
2009 InternetXP webdiensten