Home

Nieuws

Gemeenteraadsverkiezingen 2018

Gemeenteraad

Burgers aan het woord

Bestuurlijke informatie

Contact

 

Agenda Het Besluit d.d. 12-03-2019 om 20.00 uur

 

Het Besluit
Annakapel
20.00 uur
-
21.00 uur 
1. opening, vaststellen agenda en mededelingen
2. vaststellen concept besluitenlijst/verslag raadsvergadering 15-01-2109 en adviezen De Ronde dd 26-02-2019

ZONDER DEBAT
3. zienswijze 1e begrotingswijziging Belastingsamenwerking West-Brabant
4. jaarverslag griffie 2018 en jaarplan griffie 2019

MET DEBAT
5. aanwijzing afgevaardigde Commissie Vestiging Business Centre Treeport
6. instellen jeugdraad en jeugdburgemeester

7. rondvraag
8. sluiting

Agenda De Ronde d.d. 25-03-2019 om 20.00 uur

 De Ronde Ronde Annakapel
20.00 uur -
21.45 uur
1.  opening, vaststellen agenda en mededelingen
2.  insprekers
3.  vragen over de ingekomen stukken + vaststellen wijze van afdoening
4.  vragen over de raadsmededelingen
5.  mededelingen vanuit college en termijnagenda
6.  regionale samenwerking

Inhoudelijke behandeling in 2 termijnen
7.  vragen en antwoorden over de onderwerpen
8.  jeugdbeleidsplan 2019-2022
9. aanleg openbaar playground Wijk de Berk Zundert
10. raadspanel Maatschappij en Sociaal Domein


Agenda De Ronde d.d. 26-03-2019 om 20.00 uur

 De Ronde
Ronde Annakapel
20.00 uur -
22.15 uur
1.  opening, vaststellen agenda en mededelingen
2.  insprekers
3.  vragen over de ingekomen stukken + vaststellen wijze van afdoening
4.  vragen over de raadsmededelingen
5.  mededelingen vanuit college en termijnagenda
6.  regionale samenwerking

Inhoudelijke behandeling in 2 termijnen
7.  vragen en antwoorden over de onderwerpen
8.  aankoop gronden Brabant Chemie te Rijsbergen
9.  aanvullen krediet inrichting functionele vergaderzaal en atrium in het bestuurscentrum Markt 1
10. verordening rechtspositie raads-, burger- en commissieleden Zundert 2019

De achterliggende documenten van deze vergadering(en) kunt u terugvinden via deze link

 

Speciale aandacht

Agenda Het Besluit d.d. 12-03-2019 om 20.00 uur
Agenda De Ronde d.d. 25-03-2019 om 20.00 uur
Agenda De Ronde d.d. 26-03-2019 om 20.00 uur
Mevrouw L.C. Poppe-de Looff is benoemd tot waarnemend burgemeester
Prijswinnaars kleurwedstrijd bekend
Vergaderschema gemeenteraad 2019
Geluidsopnamen vergaderingen
2009 InternetXP webdiensten