Home

Nieuws

Gemeenteraad

Rekenkamer gemeente Zundert

Burgers aan het woord

Bestuurlijke informatie

Contact

 

Werkwijze

Met ingang van 2014 vergadert de gemeenteraad van Zundert op een andere manier. Tot en met 2013 waren er elke 6 weken 3 commissievergaderingen (adviseren gemeenteraad) en een raadsvergadering, waarin besluiten werden genomen. De gemeenteraad was niet tevreden met die werkwijze: veel en verschillende vergaderavonden met soms veel stukken en dan weer weinig. Ook voor het college en ambtelijke organisatie was 1 x per 6 weken niet handig. Als de planning een keer niet werd gehaald, dan duurde het weer 6 weken voordat een onderwerp op de commissie- en/of raadsagenda kwam.

Met ingang van 2014 zijn er geen raadscommissies meer; die zijn vervangen door 2 Ronden (Rondemodel). Deze Rondevergaderingen vinden plaats op dinsdag en woensdag. Dit vindt in de regel elke 4 weken plaats. De raad vergadert op dinsdag en De Ronde vindt plaats een week later op dinsdag en woensdag. Het vergaderrooster treft u op deze website. Met deze nieuwe werkwijze wil de gemeente meer rust en regelmaat brengen in de vergaderstructuur. Daarnaast zijn minder avonden, een meer geleidelijke agendering (lange termijnagenda), meer afwisseling in het vergaderpatroon en een snellere besluitvorming belangrijke doelstellingen.

Elke dinsdag begint met een raadsvergadering om 20.00 uur, waarin besluiten worden genomen op basis van de adviezen die 4 weken eerder door De Ronde zijn gegeven. Er is onderscheid tussen besluitvorming met en zonder debat (de hamerpunten). Als in De Ronde blijkt dat alle fracties een unaniem positief advies hebben uitgebracht over een raadsvoorstel, wordt dat als hamerpunt op de raadsagenda geplaatst. Daarover zal dan geen inhoudelijke bespreking meer worden gevoerd in de gemeenteraad.

Een week later vindt De Ronde plaats met  1 of 2 ronden, dit ligt aan het aantal agendapunten. Elke ronde begint met een vragenhalfuurtje, waarin ook ruimte is voor inwoners om in te spreken over een bepaald onderwerp.

In Zundert wordt gewerkt volgens het BOB-model (beeld-, opinie- en besluitvorming). Raad- en burgerleden ontvangen 17 dagen voor de vergadering de vergaderstukken. Zij gaan zich voorbereiden en kunnen vooraf per email vragen stellen ter verduidelijking. Deze vragen worden door het college ook per email beantwoord. Dit is de fase van beeldvorming.

Na elke Rondebespreking wordt duidelijk wat de standpunten zijn van alle partijen (opinievorming). Dit alles leidt tot advisering aan de gemeenteraad, die 4 weken later een besluit neemt (besluitvorming).

Alle vergaderingen zijn openbaar, dus u bent van harte welkom om die bij te wonen en eventueel een actieve bijdrage daaraan te leveren door gebruik te maken van uw spreekrecht tijdens de vragenhalfuurtjes.

 

Speciale aandacht

Vergaderdata 2020
Agenda De Ronde d.d. 10-09-2019 om 20.00 uur
Agenda De Ronde d.d. 11-09-2019 om 20.00 uur
Geluidsopnamen vergaderingen
2009 InternetXP webdiensten