Home

Nieuws

Gemeenteraad

Rekenkamer gemeente Zundert

Burgers aan het woord

Bestuurlijke informatie

Contact

 

Audit commissie

De gemeenteraad heeft diverse instrumenten tot zijn beschikking ter ondersteuning van zijn werkzaamheden. Zo heeft de raad een Auditcommissie ingesteld, waarin 5 raadsleden zitting hebben en 1 raadslid treedt op als technisch voorzitter.

Doel van deze commissie is de gemeenteraad te adviseren over de kwaliteitsbewaking van de financiele en controlerende functie van de gemeenteraad, die van belang zijn voor een adequate beheersing van de gemeentelijke bedrijfsvoering op het gebied van rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid.

In de praktijk komt dit neer dat de gemeenteraad bij de voorbereiding en behandeling van de jaarrekening, kadernota, begroting en de 3 bestuursrapportages steeds kan beschikken over adviezen van deze commissie. De conceptadviezen worden opgesteld door de loco-griffier als secretaris van deze commissie.

Samenstelling audit commissie
Geert Aerts (voorzitter)
René de Bruijn
André Gulden
Teun van Dam
Wil Botman 

Speciale aandacht

Vergaderdata 2020
Agenda De Ronde d.d. 10-09-2019 om 20.00 uur
Agenda De Ronde d.d. 11-09-2019 om 20.00 uur
Geluidsopnamen vergaderingen
©2009 InternetXP webdiensten