Home

Nieuws

Gemeenteraad

Rekenkamer gemeente Zundert

Burgers aan het woord

Bestuurlijke informatie

Contact

 

Burgerinitiatief

De gemeenteraad wil graag weten wat er leeft onder de inwoners van Zundert. Het burgerinitiatief maakt het voor inwoners mogelijk om onderwerpen op de agenda van de gemeenteraad te zetten. U kunt op deze wijze direct invloed uitoefenen op de politieke besluitvorming. U kunt dit doen zonder dat u zich hiervoor hoeft aan te sluiten bij een politieke partij of zonder zelf gekozen te worden in de gemeenteraad.

Een voorstel voor een burgerinitiatief kunt u indienen bij:
Griffie gemeente Zundert
Postbus 10.001
4880 GA Zundert

De griffie neemt het burgerinitiatief in eerste instantie in behandeling. Wanneer het voorstel voldoet aan de gestelde voorwaarden wordt het voorstel behandeld in de gemeenteraad en neemt zij hierover in de vergadering een besluit.

Een burgerinitiatiefvoorstel mag niet gaan over:

  • Een onderwerp dat niet behoort tot de bevoegdheid van de gemeenteraad;
  • Een vraag over het gemeentelijk beleid;
  • Een klacht in de zin van hoofdstuk 9 van de Algemene Wet Bestuursrecht over een gedraging van het gemeentebestuur;
  • Een bezwaar in de zin van hoofdstuk 7 van de Algemene Wet Bestuursrecht tegen een besluit van het gemeentebestuur;
  • Een onderwerp waarover minder dan zes maanden voor de indiening van het burgerinitiatiefvoorstel door de gemeenteraad een besluit is genomen.

Speciale aandacht

Agenda De Ronde d.d. 10-09-2019 om 20.00 uur
Agenda De Ronde d.d. 11-09-2019 om 20.00 uur
Vergaderschema gemeenteraad 2019
Geluidsopnamen vergaderingen
2009 InternetXP webdiensten