Home

Nieuws

Gemeenteraadsverkiezingen 2018

Gemeenteraad

Burgers aan het woord

Bestuurlijke informatie

Contact

 

Bij dit hoofdstuk treft u achterliggende informatie aan over de vergaderingen.
Termen worden uitgelegd en een aantal spelregels met betrekking tot het vergaderen kunt u hier terugvinden.

Raadsinformatiesysteem (RIS)
Hierin staan alle openbare bestuurlijke voorstellen met bijlagen en andere bijbehorende documenten, die worden/zijn behandeld in een van de vergaderingen.

NoTuBiz
Dit is het audioarchief, waarin de geluidsopnamen van de openbare vergaderingen zijn opgeslagen. Deze opnamen maken integraal onderdeel uit van de verslaglegging (besluiten- en advieslijsten) door de griffie.

Handboek raad- en burgerleden
Hierin zijn alle wetstechnische hulpmiddelen opgenomen, zoals verordeningen, rechtspositiebesluiten, gedragscode voor politieke ambtsdragers en introductiegids arbeidsvoorwaarden)

Raadsmededelingen
Ter uitvoering van haar actieve informatieplicht aan de raad verstrekt het college raadsmededelingen.

Coalitieakkoord 2014-2018
CDA, Dorpsbelangen en VVD vormden de afgelopen 4 jaar de coalitie. Voor de lopende raadsperiode hebben deze 3 politieke partijen wederom het vertrouwen in elkaar uitgesproken om deze coalitie voort te zetten. Dat heeft geresulteerd in een nieuwe bestuurlijke opdracht voor de komende 4 jaar: het coalitieakkoord 2014-2018.

Begroting (Algemene Beschouwingen)
In het najaar stelt de gemeenteraad de begroting voor het volgend jaar vast. Dat vindt plaats over 2 avonden. Tijdens de eerste avond spreken de fractievoorzitters de Algemene Beschouwingen uit. Populair gezegd zijn dat hun "wensenlijstjes": de speerpunten voor het komende begrotingsjaar.

Ingekomen stukken
De raad ontvangt regelmatig post. Voor elke Ronde bereidt de griffie een voorstel voor ter afhandeling. Het overzicht met ingekomen stukken is terug te vinden op het raadsinformatie systeem. .

Schriftelijke vragen en antwoorden (artikel 66 Reglement van Orde)
Op grond van artikel 66 van het Reglement van orde voor de gemeenteraad hebben fracties de mogelijkheid tot het stellen van schriftelijke vragen aan het college, die binnen 30 dagen moeten worden beantwoord. Deze vragen en antwoorden zijn terug te vinden op het raadsinformatie systeem. T

Technische vragen en antwoorden
Ter voorbereiding op de vergaderingen kunnen raad- en burgerleden technisch, informatieve vragen stellen aan het college, die per email worden ingediend en beantwoord. Deze vragen en antwoorden zijn terug te vinden op het raadsinformatie systeem.

Moties en amendementen
Tijdens raadsvergaderingen kunnen raadsleden moties (verzoeken/opdrachten aan het college) en amendementen (wijzigingsvoorstellen) indienen. De documenten vindt u terug in het raadsinformatiesysteem (RIS).

Initiatiefvoorstellen
De meeste raadsvoorstellen worden door het college voorbereid. Maar raadsleden kunnen ook uit eigen initiatief een voorstel aan de raad voorleggen: het initiatiefvoorstel.

Burgerinitiatieven
Onder bepaalde voorwaarden (zie Verordening burgerinitiatief) kunnen burgers een verzoek indienen om een voorstel op de agenda van de gemeenteraad te plaatsen.

Speciale aandacht

Agenda Het Besluit d.d. 23-10-2018 om 20.00 uur
Vergaderplanning 2018
Vergaderschema gemeenteraad 2019
Wijziging aanvangstijd vergaderingen
Geluidsopnamen vergaderingen
2009 InternetXP webdiensten