Home

Nieuws

Gemeenteraad

Rekenkamer gemeente Zundert

Burgers aan het woord

Bestuurlijke informatie

Contact

 

Begrippenlijst

In een gemeentelijke organisatie worden begrippen gebruikt die niet voor iedere burger algemeen bekend zijn. Vandaar dat wij proberen zoveel mogelijk begrippen vanaf de website te omschrijven. Deze verwijzingen zijn onderstreept in de tekst. Mocht u desondanks nog opmerkingen hebben over het gebruik van woorden en begrippen, laat ons dit dan weten. Wij zullen de lijst graag aanvullen. U kunt uw reactie mailen naar:  griffie@zundert.nl.

Amendement
Bij een amendement gaat het om een voorstel tot wijziging van het raadsbesluit zelf zoals dat door het college is gemaakt en ter goedkeuring aan de raad wordt voorgelegd. Een of meerdere fracties gezamenlijk kunnen een amendement indienen. Over amendementen wordt altijd gestemd. Dit gebeurt voordat het raadsbesluit in stemming wordt gebracht.

APV
Deze afkorting staat voor Algemene Plaatselijke Verordening. Een APV is de belangrijkste lokale verordening. Hierin staan geboden en verboden waar iedereen in het dorp die er woont, werkt of een bezoek brengt, zich aan te houden heeft.

B&W
Het College van Burgemeester en Wethouders wordt verkort B&W genoemd. Zij vormen het dagelijks bestuur van het dorp.

Begroting
J
aarlijks wordt voorafgaand aan het komend jaar een begroting opgesteld. De raad stelt de begroting vast. In een begroting staan alle zaken en het benodigde geld tot in detail omschreven.

Bestemmingsplan
Een bestemmingsplan geldt voor een bepaald gebied binnen de grenzen van de gemeente. In een bestemmingsplan wordt beschreven wat voor soort bebouwing en activiteiten in het betreffende gebied zijn toegestaan.

Bestuursrapportage
In deze rapportage informeert het College de Raad over de onderwerpen zoals die in de begroting zijn afgesproken. De rapportage gaat alleen over de afwijkingen die worden verwacht ten opzichte van de doelstellingen in de begroting. Het kan gaan om beleidsmatige en om financiele afwijkingen. De bestuursrapportage maakt het College tweemaal per jaar, in april en september.

Burgerlid
Van elke fractie kunnen leden, die bij voorkeur vermeld staan op de kieslijst, raadsleden van die fractie assisteren in De Ronde. Zij nemen als burgerlid deel aan de discussie in de De Ronde.

Fractie
Dat zijn de gekozen raadsleden van een politieke partij uit de Gemeenteraad. De commissieleden zijn formeel geen lid van een fractie maar zij nemen wel deel aan het fractieoverleg.

Gemeentelijke belastingen
Een gemeente mag eigen belastingen heffen. Met de inkomsten betaalt zij de kosten die voortvloeien uit het onderhoud van een bepaalde zaak (hondenbelasting)of een bepaalde voorziening (onroerend-zaakbelasting).

Interpellatie
Raadsleden kunnen spoedeisende vragen stellen aan de leden van het College over zaken waar zij verantwoordelijk voor zijn. Een interpellatie gaat een stap verder dan het vragen stellen. Door een verzoek tot interpellatie in te dienen geeft een raadslid aan dat hij op een officiele manier inlichtingen vraagt aan het College in een raadsvergadering. In het reglement van orde voor de Gemeenteraad zijn de voorwaarden vastgelegd waaronder een interpellatie mag worden gehouden.

Subsidie
Dit is een financiele gemeentelijke bijdrage die op aanvraag wordt verstrekt. Aan het krijgen van subsidie zijn voorwaarden verbonden en er wordt een tegenprestatie verwacht. Verenigingen kunnen bijvoorbeeld een subsidie krijgen als ze iets organiseren. 

Speciale aandacht

Vergaderdata 2020
Agenda De Ronde d.d. 10-09-2019 om 20.00 uur
Agenda De Ronde d.d. 11-09-2019 om 20.00 uur
Geluidsopnamen vergaderingen
2009 InternetXP webdiensten