Home

Nieuws

Gemeenteraadsverkiezingen 2018

Gemeenteraad

Burgers aan het woord

Bestuurlijke informatie

Contact

 

Agenda Het Besluit d.d. 15-01-2019 om 20.00 uur

 

Het Besluit
Annakapel
20.00 uur
-
21.30 uur 
1. opening, vaststellen agenda en mededelingen
2. vaststellen concept besluitenlijst/verslag raadsvergadering 27-11-2018, 04-12-2018, 10-12-2018 en adviezen De Ronde dd 18-12-2018 en 19-12-2018

3. aanvullend raadsvoorstel n.a.v. het amendement A3 financiƫle bestuursopdrachten bij de vastgestelde netwerkbegroting 2019
4. verordening bezwaarschriftencommissie 2019
5. herontwikkeling locatie Wernhoutseweg 135 en 135a te Wernhout (De Valk)

6. rondvraag
7. sluiting

Agenda De Ronde hal d.d. 26-02-209 om 20.00 uur

 De Ronde Ronde Annakapel
20.00 uur -
23.00 uur
1.  opening, vaststellen agenda en mededelingen
2.  insprekers
3.  vragen over de ingekomen stukken + vaststellen wijze van afdoening
4.  vragen over de raadsmededelingen
5.  mededelingen vanuit college en termijnagenda
6.  regionale samenwerking

Inhoudelijke behandeling in 2 termijnen
7.  vragen en antwoorden over de onderwerpen
8.  instellen van jeugdraad en jeugdburgemeester
9.  zienswijze 1e begrotingswijziging Belastingsamenwerking West-Brabant
10. aanwijzing afgevaardigde Commissie Vestiging Business Centre Treeport
11. jaarverslag griffie 2018 en jaarplan griffie 2019
12. presentatie Vitaal Buitengebied (VAB)*

* dit agendapunt is al op de agenda geplaatst. De achterliggende stukken zullen z.s.m. na behandeling in de vergadering van het College dd 12-02-2019 worden gepubliceerd.

De achterliggende documenten van deze vergadering(en) kunt u terugvinden via deze link

 

Speciale aandacht

Agenda De Ronde hal d.d. 26-02-209 om 20.00 uur
Prijswinnaars kleurwedstrijd bekend
Tien sollicitanten vacature burgemeester Zundert
Vergaderschema gemeenteraad 2019
Geluidsopnamen vergaderingen
©2009 InternetXP webdiensten