Home

Nieuws

Gemeenteraad

Rekenkamer gemeente Zundert

Burgers aan het woord

Bestuurlijke informatie

Contact

 

Agenda De Ronde d.d. 10-09-2019 om 20.00 uur

 De Ronde
Ronde Annakapel
20.00 uur -
22.30 uur
1.  opening, vaststellen agenda en mededelingen
2.  insprekers
3.  vragen over de ingekomen stukken + vaststellen wijze van afdoening
4.  vragen over de raadsmededelingen
5.  mededelingen vanuit college en termijnagenda
6.  regionale samenwerking

Inhoudelijke behandeling in 2 termijnen
7.  vragen en antwoorden over de onderwerpen
8.  Gebiedsvisie De Roskam, Zundert 
9.  Vaststellen bestemmingsplan Ettenseweg 103 te Rijsbergen
10. Opinierende bespreking eindrapportage Veerkrachtig Bestuur in Brabant
11. Beleidsdocumenten Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant 2019-2023
12. Actieplan nav onderzoeksrapport Berenschot Grip en Sturing op Regio West-BrabantAgenda De Ronde d.d. 11-09-2019 om 20.00 uur

 De Ronde Ronde Annakapel
20.00 uur -
22.45 uur
1.  opening, vaststellen agenda en mededelingen
2.  insprekers
3.  vragen over de ingekomen stukken + vaststellen wijze van afdoening
4.  vragen over de raadsmededelingen
5.  mededelingen vanuit college en termijnagenda
6.  regionale samenwerking

Inhoudelijke behandeling in 2 termijnen
7.  vragen en antwoorden over de onderwerpen
8.  Onderwijshuisvesting (Inhoud en financieel) *
9.  2e bestuursrapportage 2019
10. vaststellen Duurzaamheidsvisie (Position Paper) gemeente Zundert
11. Zienswijze begrotingswijziging gemeenschappelijke regeling West Brabant Archief

* dit agendapunt wordt na behandeling in het College van B&W van 27-08-2019 z.s.m. nagepubliceerd.De achterliggende documenten van deze vergadering(en) kunt u terugvinden via deze link

 

Speciale aandacht

Vergaderdata 2020
Agenda De Ronde d.d. 10-09-2019 om 20.00 uur
Agenda De Ronde d.d. 11-09-2019 om 20.00 uur
Geluidsopnamen vergaderingen
2009 InternetXP webdiensten