Home

Nieuws

Gemeenteraad

Rekenkamer gemeente Zundert

Burgers aan het woord

Bestuurlijke informatie

Contact

 

Bij dit hoofdstuk treft u achterliggende informatie aan over de vergaderingen.
Termen worden uitgelegd en een aantal spelregels met betrekking tot het vergaderen kunt u hier terugvinden.

Bestuurlijk  InformatieSysteem (BIS)
Hierin staan alle openbare bestuurlijke voorstellen met bijlagen en andere bijbehorende documenten, die worden/zijn behandeld in een van de vergaderingen.(zundert.notubiz.nl)

Handboek raad- en burgerleden
Hierin zijn alle wetstechnische hulpmiddelen opgenomen, zoals verordeningen, rechtspositiebesluiten, gedragscode voor politieke ambtsdragers en introductiegids arbeidsvoorwaarden)

Raadsmededelingen
Ter uitvoering van haar actieve informatieplicht aan de raad verstrekt het college raadsmededelingen.

Politiek Akkoord 2018-2022
Voor de lopende raadsperiode hebben de politieke partijen een Politiek Akkoord samengesteld.

Begroting (Algemene Beschouwingen)
In het najaar stelt de gemeenteraad de begroting voor het volgend jaar vast. De fractievoorzitters spreken de Algemene Beschouwingen uit. Populair gezegd zijn dat hun "wensenlijstjes": de speerpunten voor het komende begrotingsjaar.

Ingekomen stukken
De raad ontvangt regelmatig post. Voor elke Ronde bereidt de griffie een voorstel voor ter afhandeling. Het overzicht met ingekomen stukken is terug te vinden op het Bestuurlijk Informatie Systeem.

Schriftelijke vragen en antwoorden (artikel 66 Reglement van Orde)
Op grond van artikel 66 van het Reglement van orde voor de gemeenteraad hebben fracties de mogelijkheid tot het stellen van schriftelijke vragen aan het college, die binnen 30 dagen moeten worden beantwoord. Deze vragen en antwoorden zijn terug te vinden op het raadsinformatie systeem. T

Technische vragen en antwoorden
Ter voorbereiding op de vergaderingen kunnen raad- en burgerleden technisch, informatieve vragen stellen aan het college, die per email worden ingediend en beantwoord. Deze vragen en antwoorden zijn terug te vinden op het raadsinformatie systeem.

Moties en amendementen
Tijdens raadsvergaderingen kunnen raadsleden moties (verzoeken/opdrachten aan het college) en amendementen (wijzigingsvoorstellen) indienen. De documenten vindt u terug in het Bestuurlijk Informatie Systeem (BIS).

Initiatiefvoorstellen
De meeste raadsvoorstellen worden door het college voorbereid. Maar raadsleden kunnen ook uit eigen initiatief een voorstel aan de raad voorleggen: het initiatiefvoorstel.

Burgerinitiatieven
Onder bepaalde voorwaarden (zie Verordening burgerinitiatief) kunnen burgers een verzoek indienen om een voorstel op de agenda van de gemeenteraad te plaatsen.

Speciale aandacht

Vergaderdata 2020
Agenda De Ronde d.d. 10-09-2019 om 20.00 uur
Agenda De Ronde d.d. 11-09-2019 om 20.00 uur
Geluidsopnamen vergaderingen
2009 InternetXP webdiensten